Předškoláci

Třída Berušky

Bc. Lukáš Zálešák

Bc. Kateřina Karbanová

 

Letos máme přihlášeno 20 dětí, z toho 11 předškoláků.

 

Druhé oddělení navštěvují převážně děti předškolního věku, které jsou doplněny dětmi mladšího školního věku. V tomto školním roce budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláká a budoucího předškoláka, hygienické pravidla, správné stolování, správné držení tužky, zdokonalování sebeobsluhy. Budeme využívat pracovní listy pro rozvíjení grafomotriky a vizuomotoriky. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečový projev.

 

 

 


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

- Bližší popis naleznete v příloze