Oddělení

MŠ má dvě oddělení:

První oddělení - Motýlci      

Oddělení navštěvují děti mladšího školního věku.

Letos máme zapsáno 18 dětí

Děti jsou pod vedením paní učitelky L. Cabalové a Z. Kalužíkové

 

V první třídě se zaměřujeme na adaptaci nově příchozích dětí, orientaci v novém prostředí a hygienu těch nejmenších. Snažíme se vytvořit podnětné prostředí k rozovoji osobnosti dítěte ve všech integračních oblastech.

Druhé oddělení - Berušky      

Oddělení navštěvují převážně děti předškolního věku, které jsou doplněny dětmi mladšího školního věku       

Letos máme přihlášeno 16 dětí.

Děti jsou pod vedením paní učitelky L. Zálešákové

V druhém oddělení budeme během roku neustéle opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláká a budoucího předškoláka, hygienické pravidla, správné stolování, správné držení tužky, zdokonalování sebeobsluhy. Budeme využívat pracovní listy pro rozvíjení grafomotriky a vizuomotoriky. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečový projev.