Oddělení

MŠ má dvě oddělení:

MOTÝLCI     

Oddělení navštěvují děti mladšího školního věku.

Letos máme zapsáno 17 dětí

Děti jsou pod vedením paní učitelky L. Cabalové a Z. Kalužíkové

 

V prvním oddělení se zaměřujeme na adaptaci nově příchozích dětí, orientaci v novém prostředí a hygienu těch nejmenších. Snažíme se vytvořit podnětné prostředí k rozovoji osobnosti dítěte ve všech integračních oblastech.

 

 

BERUŠKY 

Oddělení navštěvují převážně děti předškolního věku, které jsou doplněny dětmi mladšího školního věku      

Letos máme přihlášeno 20 dětí, z toho 11 předškoláků.

Děti jsou pod vedením pana učitele L. Zálešáka a paní učitelky K. Bartoňové

V druhém oddělení budeme během roku neustéle opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláká a budoucího předškoláka, hygienické pravidla, správné stolování, správné držení tužky, zdokonalování sebeobsluhy. Budeme využívat pracovní listy pro rozvíjení grafomotriky a vizuomotoriky. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečový projev.


 NEDÁVEJTE SVÝM DĚTEM DO MŠ HRAČKY, BATŮŽKY! HRAČKY - NETÝKÁ SE PLYŠÁKŮ NA SPANÍ (CITOVÉ POUTO), BATŮŽKY + PITÍČKA SE NETÝKÁ VÝLETŮ NEBO SPORTOVEK/BRUSLENÍ.


GDPR

dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.