Oddělení

MŠ má dvě oddělení:

MOTÝLCI     

Oddělení navštěvují děti mladšího školního věku.

Letos máme zapsáno 17 dětí

Děti jsou pod vedením paní učitelky L. Cabalové a Z. Kalužíkové

 

V prvním oddělení se zaměřujeme na adaptaci nově příchozích dětí, orientaci v novém prostředí a hygienu těch nejmenších. Snažíme se vytvořit podnětné prostředí k rozovoji osobnosti dítěte ve všech integračních oblastech.

 

 

 BERUŠKY 

Oddělení navštěvují převážně děti předškolního věku, které jsou doplněny dětmi mladšího školního věku      

Letos máme přihlášeno 20 dětí, z toho 11 předškoláků.

Děti jsou pod vedením pana učitele L. Zálešáka a paní učitelky K. Bartoňové

V druhém oddělení budeme během roku neustéle opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláká a budoucího předškoláka, hygienické pravidla, správné stolování, správné držení tužky, zdokonalování sebeobsluhy. Budeme využívat pracovní listy pro rozvíjení grafomotriky a vizuomotoriky. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečový projev.